نمایش 1–12 از 31 نتیجه

صندلی آموزشی Q35P

3,390,000 تومان
 • نام محصول : صندلی آموزشی Q35P
 • عرض نشیمن : 420
 • عمق نشیمن : 430
 • ارتفاع نشیمن : 430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 670
 • طول سراسری : 580
 • ارتفاع سراسری : 860

صندلی آموزشی T53L

8,980,000 تومان
 • نام محصول : صندلی آموزشی T53L
 • عرض نشیمن : 470
 • عمق نشیمن : 435
 • ارتفاع نشیمن : 430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 630
 • طول سراسری : 600
 • ارتفاع سراسری : 800

صندلی اپراتوری K52

6,880,000 تومان
 • نام محصول : صندلی اپراتوری K52
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 440
 • ارتفاع نشیمن : 520-440
 • طول سراسری : 650
 • ارتفاع سراسری : 870-790

صندلی کارشناسی H72I

7,440,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کارشناسی H72I
 • عرض نشیمن : 500
 • عمق نشیمن : 470
 • ارتفاع نشیمن : 580-460
 • ارتفاع دسته تا زمین : 810-690
 • طول سراسری : 610
 • ارتفاع سراسری : 1160-1024

صندلی کارمندی A52

6,400,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کارمندی A52
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 540-420
 • ارتفاع دسته تا زمین : 760-640
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 1020-900

صندلی کارمندی B52

6,400,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کارمندی B52
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 540-420
 • ارتفاع دسته تا زمین : 760-640
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 1020-900

صندلی کنفرانس A53

6,000,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس A53
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 470
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 950

صندلی کنفرانس A83

6,780,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس A83
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 490
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1080

صندلی کنفرانس B53

6,000,000 تومان
 • نام محصول : صندلی کنفرانس B53
 • عرض نشیمن : 450
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 470
 • ارتفاع دسته تا زمین : 690
 • طول سراسری : 575
 • ارتفاع سراسری : 950

صندلی مدیریت B81

7,700,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت B81
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 510-430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 720-640
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1170-1090

صندلی مدیریت D81

7,700,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت D81
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 510-430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 720-640
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1170-1090