نمایش 13–24 از 31 نتیجه

صندلی مدیریت F71

13,150,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت F71
 • عرض نشیمن : 455
 • عمق نشیمن : 480
 • ارتفاع نشیمن : 540-460
 • ارتفاع دسته تا زمین : 710-630
 • طول سراسری : 650
 • ارتفاع سراسری : 1240-1160

صندلی مدیریت G91

10,950,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت G91
 • عرض نشیمن : 550
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 555-475
 • ارتفاع دسته تا زمین : 785-705
 • طول سراسری : 650
 • ارتفاع سراسری : 1345-1265

صندلی مدیریت I91

8,100,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت L91
 • عرض نشیمن : 505
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 560-480
 • ارتفاع دسته تا زمین : 765-685
 • طول سراسری : 635
 • ارتفاع سراسری : 1310-1230

صندلی مدیریت M81

10,430,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت M81
 • عرض نشیمن : 440
 • عمق نشیمن : 470
 • ارتفاع نشیمن : 600-520
 • ارتفاع دسته تا زمین : 820-740
 • طول سراسری : 720
 • ارتفاع سراسری : 1360-1280

صندلی مدیریت M91

10,950,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت M91
 • عرض نشیمن : 560
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 555-475
 • ارتفاع دسته تا زمین : 785-705
 • طول سراسری : 674
 • ارتفاع سراسری : 1345-1265

صندلی مدیریت P91

8,350,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت P91
 • عرض نشیمن : 500
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 560-460
 • ارتفاع دسته تا زمین : 785-705
 • طول سراسری : 640
 • ارتفاع سراسری : 1290-1190

صندلی مدیریت P91SPD

12,450,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت P91SPD
 • عرض نشیمن : 520
 • عمق نشیمن : 500
 • ارتفاع نشیمن : 560-460
 • ارتفاع دسته تا زمین : 800-720
 • طول سراسری : 640
 • ارتفاع سراسری : 1240-1200

صندلی مدیریت S91

12,450,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت S91
 • عرض نشیمن : 470
 • عمق نشیمن : 450
 • ارتفاع نشیمن : 540-440
 • ارتفاع دسته تا زمین : 720-620
 • طول سراسری : 580
 • ارتفاع سراسری : 1265-1165

صندلی مدیریت T91

10,780,000 تومان
 • نام محصول : صندلی مدیریت T91
 • عرض نشیمن : 500
 • عمق نشیمن : 480
 • ارتفاع نشیمن : 570-490
 • ارتفاع دسته تا زمین : 780-700
 • طول سراسری : 650
 • ارتفاع سراسری : 1330-1250

صندلی معاونت A82

7,670,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونت A82
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 510-430
 • ارتفاع دسته تا زمین : 720-640
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1170-1090

صندلی معاونتی B82

7,670,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونتی B82
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 530-450
 • ارتفاع دسته تا زمین : 740-660
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1130-1050

صندلی معاونتی D82

7,670,000 تومان
 • نام محصول : صندلی معاونتی D82
 • عرض نشیمن : 530
 • عمق نشیمن : 490
 • ارتفاع نشیمن : 530-450
 • ارتفاع دسته تا زمین : 740-660
 • طول سراسری : 630
 • ارتفاع سراسری : 1130-1050